Regulamin

Artykuł 1 - Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie dla niżej wskazanych terminów:

 1. „PoZnajomości”; „poznajomosci.pl”: domena i serwis cashback „pl” jest własnością Confronter.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach /44-100/, przy ul. Dunikowskiego 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000562090, kapitał zakładowy: 11.931.100,00 zł, REGON: 361724439, NIP: 7010489213 (pod pojęciem „PoZnajomości” i „poznajomosci.pl” rozumie się spółkę Confronter.pl sp. z o.o. jako podmiot mający zdolność prawną do bycia stroną umowy)
 2. Odwiedzający: Osoba fizyczna, która odwiedziła stronę internetową w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę z „PoZnajomości”, zamieszkała w Polsce oraz posiadająca polskie konto bankowe.
 4. Sklep Internetowy/Partner: sklep Internetowy, który na stronie poznajomosci.pl oferuje produkty i/lub usługi, do którego Użytkownik zostaje przekierowany w celu zakwalifikowania się do rabatu.
 5. Umowa: Porozumienie pomiędzy „PoZnajomości” oraz Użytkownikiem, zawarte na podstawie ujętego Regulaminu.
 6. Transakcja: Transacją, nazywamy zakup produktu lub usługi dokonany przez Użykownika na ujętej stronie Sklepu Internetowego. Transakcja zostanie pomyślnie zakończona, po zatwierdzeniu zakupu przez Sklep Internetowy.
 7. Konto: Osobiste otoczenie Użytkownika, zawierające status kredytu (ilość środków zgromadzonych w ramach cashback, lista kuponów rabatowych) oraz możliwość modyfikowania danych osobowych.
 8. Rabat: Na Stronie Internetowej poznajomosci.pl ujęte są rabaty, które obowiązują przy Transakcji danego Sklepu Internetowego. Rabat (kwota od każdego zakupu-cashback; stawka procentowa od całości kwoty zakupu lub kupon rabatowy na następne transakcje) może się zmienić w zależności od Sklepu Internetowego oraz ewentualnie od produktu lub usługi.
 9. Saldo: Patrz Regulamin artykuł 4 punkt 1.
 10. Recenzja: Dyskusja, wyrażona opinia na temat Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin: Wszystkie ujęte warunki.
 12. Strona Internetowa: poznajomosci.pl

Artykuł 2 - Zakres zastosowania Regulaminu

 1. Wszelkie oferty, Umowy oraz dostawy i transakcje znajdują zastosowanie w poniższym Regulaminie, chyba że zostało to pisemnie inaczej ustalone.
 2. Rabaty, ujęte na Stronie Internetowej, mogą zawierać dodatkowe informacje o warunkach korzystania. Dodatkowe warunki, są jasno określone w informacji danego Sklepu Internetowego na Stronie Internetowej.

Artykuł 3 - Rejestracja

 1. Aby skorzystać z Rabatów i innych usług ujętych na „PoZnajomości”, należy najpierw zarejestrować się na Stronie Internetowej. W trakcie rejestracji, Użytkownik wprowadza login i hasło to Konta, aby następnie móc nim samodzielnie zarządzać.
 2. Rejestracja oraz korzystanie z „PoZnajomości” są bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z prawdą, oświadczając przy tym używanie Strony Internetowej zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie.
 3. Login oraz hasło, są osobistą własnością Użytkownika i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim. Login i hasło nie mogą nastąpić przeniesieniu na rzecz osoby trzeciej.
 4. Użytkownik może również założyć Konto w sewisie „poznajomosci.pl” logując się za pośrednictwem Facebook’a.
 5. Użytkownik powinien zachować nazwę użytkownika (login) oraz hasło w tajemnicy. „PoZnajomości” nie odpowiada za nadużycia nazw użytkownika oraz haseł. Użytkownik powinien złożyć potwierdzenie wobec „PoZnajomości”, iż rejestracja użytkownika na Stronie Internetowej, faktycznie jest jego rejestracją. Użytkownik jest zobowiązany poinformować „poznajomosci.pl” o ewentualnych podejrzeniach w związku z użyciem jego loginu oraz hasła przez osoby niepowołane. „PoZnajomości” ma w takich przypadkach prawo do podjęcia odpowiednich działań.
 6. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Rejestracja oraz zarządzanie większej liczby Kont przez Użytkownika jest niedozwolone.

Artykuł 4 - Warunki korzystania z serwisu

 1. Rabat jest oferowany przez Sklep Internetowy za pośrednictwem „PoZnajomości”.  Po zaakceptowanej Transakcji Użytkownik otrzymuje kwotę pieniężna od „PoZnajomości”.
 2. Rabat ten lub kwota pieniężna nie pojawia się w procesie złożenia zamówiania w Sklepie Internetowym.
 3. Po zrealizowaniu zakupów, Sklep Internetowy weryfikuje transakcje i po określonym czasie wypłaca prowizję w wysokości odpowiadającej procentowi od transakcji  lub konkretnej kwocie – wartości procentowe lub kwoty podane są przy opisie sklepu. Mogą się one różnić w zależności od aktualnie prowadzonych akcji promocyjnych i być uzależnione od kategorii lub rodzaju produktu oferowanego w danym sklepie internetowym. Szacunkowy czas oczekiwania na wypłatę jest zdefiniowany na podstronie danego Sklepu Internetowego w serwisie poznajomosci.pl. „PoZnajomości” przekazuje środki przyznane przez Partnera na konto użytkownika na stronie poznajomosci.pl jako zwrot od wykonanych zakupów (cashback). Lista transakji jest dostępna dla użytkownika po zalogowaniu do Panelu Klienta w zakładce „Cashback”.
 4. Po uzbieraniu na koncie kwoty 50 zł, Użytkownik może przelać na swój rachunek bankowy zgromadzone na koncie środki pieniężne albo wykorzystać je przy kolejnych zakupach.
 5. Aby uzyskać Rabat, Użytkownik musi odwiedzić Sklep Internetowy, poprzez link ujęty na stronie www.poznajomosci.pl. Użytkownik nie otrzyma Rabatu, w przypadku wejścia do Sklepu Internetowego bezpośrednio z wyszukiwarki internetowej. Użytkownik powienien również być zalogowany na www.poznajomosci.pl aby otrzymać Rabat. Podczas procesu zamawiania Użytkownik nie powinien zamykać wyszukiwarki ani nie odwiedzać w tym samym czasie innych stron internetowych. Rabat może wtedy nie zostać przyznany Użytkownikowi.
 6. Użytkownik nie powinien samodzielnie wyłączać plików cookie. Wyłączenie plików cookie, może mieć wpływ na niewłaściwą rejestrację Transakcji Sklepu Internetowego na Stronie Internetowej. W tym wypadku Rabat może nie zostać przyznany Użytkownikowi.
 7. Jeżeli zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zostaną anulowane lub zwrócone przez Użytkownika, Rabat zostanie również anulowany ( w tym przypadku status Transakcji zmieni się na " Odrzucono") Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone zarówno przed jak i po wypłacie Salda.
 8. Kredyt zostanie przydzielony dopiero po wysłaniu potwierdzenia o pomyślnym dokonaniu zakupu przez Sklep Internetowy do „poznajomosci.pl”. „PoZnajomości” nie ma żadnego wpływu na pozytywne zatwierdzenie transakcji przez Sklep Internetowy.
 9. Sklep Internetowy wysyła raport statusu Transakcji do „poznajomosci.pl”. „PoZnajomości” wychodzi z założenia, iż raport ten zawiera poprawne dane i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnych danych w stosunku do Użytkownika. Użytkownik powinien zadbać o wystarczający dowód i poinformować „PoZnajomości” jeżeli raport Sklepu Internetowego jest nieprawidłowy.
 10. „PoZnajomości” otrzymuje od przyłączonego Sklepu Internetowego prowizję. Jeżeli Sklep Internetowy nie wywiązuje się z obowiązku płatniczego względem „PoZnajomości” Użytkownik nie otrzyma cashbacku na Konto.
 11. „Poznajomosci.pl” nie gwarantuje, że Użytkownik otrzyma Rabat w połączeniu z innymi akcjami promocyjnymi (np. akcja promocyjna od samego Sklepu Internetowego).
 12. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie Transakcji przez Sklep Internetowy na podstawie jakichkolwiek powstałych szkód.
 13. Jeżeli Rabat bazuje na innej walucie niż Złoty jest to uzależnione od kursu walutowego w momencie zaakceptowania transakcji przez Sklep Internetowy.
 14. Jeżeli Transakcja nie zostanie w ciągu 7 dni po dokonaniu zakupu, zarejestrowana na Koncie, Użytkownik może poinformować o tym „PoZnajomości” korzystając z aplikacji zgłoszeniowej. Należy to zrobic w ciągu 7 dni od dokonania zakupu. „PoZnajomości” dołoży wszelkich starań, aby wyszukać dlaczego zakup nie został zarejestrowany oraz czy Rabat powinien zostać przydzielony. „PoZnajomości” nie jest zobowiązany zająć się zgłoszeniami złożonymi później niż 30 dni od daty zakupu.
 15. Użytkownik oświadcza, iż nie bedzie działać na szkodę „poznajomosci.pl”. Użytkownik nie może prowadzić czynności, szkodzących innym Użytkownikom lub Sklepom Internetowym. W takim przypadku „poznajomosci.pl” jest upoważniony do usunięcia Konta Użytkownika.
 16. „Poznajomosci.pl” może usunąć Konto Użytkownika oraz anulować Saldo, jeżeli wystąpią domysły  związane z oszustwem lub nadużyciem.
 17. „Poznajomosci.pl” zastrzega sobie prawo do wpowadzania zmian w zniżkach lub ich usunięciu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 18. Użytkownik bedzie przestrzegał norm wystosowanych przez „poznajomosci.pl”.
 19. „poznajomosci.pl” nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w cenach podanych przez Sklepy Internetowe.
 20. Rabat dotyczy tylko transakcji, które są całkowicie dokonane przez internet, zniżki nie dotyczą sprzedaży telefonicznych lub zakupów dokonanych w sklepach fizycznych. Nawet jeżeli Transakcja internetowa na „poznajomosci.pl” została rozpoczęta, ale jej zakończenie nastąpi telefonicznie lub w inny sposób, Rabat nie zostanie przyznany.

Artykuł 5 - Wypłata uzbieranego Salda

 1. PoZnajomości” może wypłacić uzbierane Saldo Użytkownikowi po spełnieniu następujących warunków:
 1. a) Całkowita kwota zaakceptowanego Salda wynosi przynajmniej 50 zł;
 2. b) Użytkownik złożył wniosek o wypłatę Salda;
 3. c) Użytkownik podał poprawne dane osobowe i bankowe;
 4. d) Użytkownik akceptuje Regulamin serwisu.
 1.  Wypłata uzbieranego Salda nie jest obciążona dodatkowymi kosztami.
 2. „poznajomosci.pl” może wypłacić Użytkownikowi część uzbierabnego Salda. Użytkownik może wybrać wysokość wypłaty z kilku podanych propozycji. Uzbierane saldo zostanie wypłacone po złożeniu wniosku o płatność przez Użytkownika.
 3. Uzbierane Saldo posiada ważność przez 24 miesięce. Po zakończeniu tego terminu, Saldo ulegnie zniesieniu i unieważnieniu.
 4. Odpowiedzialność za podanie poprawnych danych osobowych oraz bankowych leży w kwestii Użytkownika. „poznajomosci.pl” nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych osobowych lub bankowych oraz za szkody tym spowodowane.
 5. Uzbierane Saldo nie może zostać przekazane innemu Użytkownikowi lub na inne Konto.
 6. Uzbierane Saldo może tylko zostać wypłacone na polskie konto bankowe.

Artykuł 6 - Czas trwania i zakończenie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z ujęciem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie może nastąpić bez podania uzasadnienia.
 3. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Konta przez rok lub dłużej, „poznajomosci.pl” ma prawo do usunięcia Konta. Pozostałe na Koncie Użytkownika Saldo zostanie tym samem utracone.

Artykuł 7- Odpowiedzialność

 1. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za Sklepy Internetowe oraz zawarte w nich informacje.
 2. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie Sklepów Internetowych, nie pomijając Rabatu oraz nie przyznania kwoty pieniężnej Użytkownikowi czy utraty danych osobistych podczas instalacji oprogramowania.
 3. Dostawa oraz gwarancja zakupionych produktów ze strony „PoZnajomości”, są w całości obsługiwane przez Sklep Internetowy. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za dostawy usług i produktów.
 4. Zawartość Strony Internetowej została przygotowana z największą starannością, ale „PoZnajomości” nie może wykluczyć że informacje są nieprawidłowe lub niepełne. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych lub niepełnych informacji na Stronie Internetowej.

Artykuł 8 - Odpowiedzialność fiskalna

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz całkowite podanie zysków w zaświadczeniu podatku dochodowego i obrotowego oraz/lub ewentualne złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku wypełniania zeznania podatkowego.
 2. Obie strony uzgodniły, iż „PoZnajomości” zajmuje się sporządzeniem zestawienia faktur z wypłatami bankowymi. Faktury będą przesyłane do Użytkownika drogą mailową – na adres podany przez Użytkownika.  Każda faktura wynika z podmiotu postępowania, które wcześniej zostało zatwierdzone przez Użytkownika.

Artykuł 9 - Działania sił wyższych

W przypadku działania sił wyższych, co obejmuje zakłócenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej(internet), rozruchy w państwie, wojnę, korki, strajki, blokady, braki dostawy, pożar, powódź, ograniczenia importu i eksportu, a takim przypadku „PoZnajomości” poprzez własnych dostawców, niezależnie od przyczyny, nie jest w stanie dostarczyć dostawy, wówczas Umowa z „PoZnajomości” wygasa i zostaje zakończona, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania.

Artykuł 10 - Własność intelektualna

Strona Internetowa, pasek narzędzi oraz uslugi są własnością intelektualną „PoZnajomości”. Podmioty te są stowarzyszone i chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa i przepisy odnoszące się do własności intelektualnej i praw własności przemysłowej, ale nie ograniczają się do prawa autorskiego i bazy danych . Udostępnienie Strony Internetowej, paska narzędzi i obsługi nie jest przeznaczone do przekazywania żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej „PoZnajomości”, kończy się prawo do korzystania ze Strony Internetowej.

Artykuł 11- Polityka prywatności

Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik zaświadcza rownież zapoznanie się z Polityką Prywatności, umieszczoną na Stronie Internetowej.

Artykuł 12 - Zmiany w Regulaminie

 1. „Poznajomosci.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w Regulaminie.
 2. Zmiany mają również zastosowanie do istniejących umów z ujęciem terminu 30 dni po ogłoszeniu zmiany na Stronie Internetowej, drogą poczty elektronicznej lub listowenej. Niewielkie zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu, może do czasu powstania nowych warunków, zakończyć wcześniej zawartą umowę w tym terminie, chyba że „poznajomosci.pl” zaznaczy, iż wcześniej zawarty Regulamin obowiązuje Użytkownika.

Artykuł 13 - Postanowienia końcowe

 1. Umowa podlega pod Polskie Prawo.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność całego Regulaminu. „Poznajomosci.pl” będzie w tym przypadku zestawiać nowe przepisy, które w miarę możliwości zachowają pierwotny kształt Umowy.
 3. Pod terminem " pisemnie" nieniejszy Regulamin bierze również pod uwagę wiadomości e-mail, chyba że, tożsamość nadawcy oraz integralność zostaną wystarczająco uzasadnione.
 4. W komunikacji drogą elektroniczną z „poznajomosci.pl”, stosuje otrzymaną lub zapisaną wersję tej wiadomości jako autentyczną wersję, w tym podsumowanie Salda na koncie, chyba że Użytkownik może wykazać, że ta wersja nie jest autentyczna.
 5. Jeżeli po przeczytaniu niniejszego Regulaminu, mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi, prosimy o kontakt (link) z nami.

Niniejszy Regulamin został po raz ostatni dopasowany dn 17.04.2018 r.

Pobierz regulamin (link do pobierania pliku PDF)

Puść oczko w stronę promocji

Kupuj. Polecaj. Zarabiaj.

Dostępność
Zakupy w niższej cenie
bez czekania na promocję
Dodatkowe rabaty
Bonus 10 zł na start
Premia za polecenie znajomym
Dodatkowa prowizja
od zakupów Twoich znajomych
POBIERZ WTYCZKĘ POZNAJOMOŚCI
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji