Regulamin

Wersja z dnia 29.10.2018

Artykuł 1 - Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie dla niżej wskazanych terminów:

 1. Właściciel Serwisu, „PoZnajomości”, „poznajomosci.pl”: Confronter.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach /44-100/, przy ul. Dunikowskiego 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000562090, kapitał zakładowy: 11.931.100,00 zł, REGON: 361724439, NIP: 7010489213 kontakt@poznajomosci.pl.
 2. „PoZnajomości”; „poznajomosci.pl”, Serwis: serwis cashback dostępny na stronie internetowej: „www.poznajomosci.pl”. Serwis internetowy za pośrednictwem którego Użytkownicy, po zawarciu transakcji ze Sklepem internetowym/Partnerem oraz przy spełnieniu warunków wynikających z niniejszego regulaminu mają możliwość odebrania nagrody pieniężnej (Cashback).
 3. Odwiedzający: Osoba fizyczna, która odwiedziła stronę internetową w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik: Osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie, która zawiera umowę z „PoZnajomości” na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zamieszkała w Polsce oraz posiadająca rachunek bankowy na terenie Polski.
 5. Użytkownik-Przedsiębiorca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie, która zawiera umowę z „PoZnajomości” na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zamieszkała w Polsce oraz posiadająca rachunek bankowy na terenie Polski. Gdy w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku lub Użytkownikach należy pod tym pojęciem rozumieć także Użytkownika/Użytkowników będących Przedsiębiorcą z wyjątkiem zapisów ujętych w artykule 9, gdzie zastosowano wyraźne rozróżnienie na potrzeby rozliczeń podatkowych.
 6. Sklep Internetowy/Partner: Sklep Internetowy lub inny Partner, działający w ramach współpracy z Serwisem, który za pośrednictwem strony poznajomosci.pl oferuje towary i/lub usługi oraz dokonuje sprzedaży na rzecz Użytkowników.
 7. Umowa: Porozumienie pomiędzy „PoZnajomości” oraz Użytkownikiem, zawarte na podstawie Regulaminu polegające na zapewnieniu Użytkownikom, dostępu do Serwisu i umożliwieniu odebrania nagrody pieniężnej (Cashback) i/lub innych Nagród od Partnerów na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Transakcja: zakup towarów lub usług dokonany przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, na ujętej w nim stronie Sklepu Internetowego/Partnera. Transakcja zostanie pomyślnie zakończona, po zatwierdzeniu zakupu przez Sklep Internetowy/Partnera.
 9. Konto Cashback: indywidualne konto Użytkownika, zawierające status środków zgromadzonych w ramach Cashback, oraz możliwość modyfikowania danych osobowych.
 10. Cashback/Nagroda pieniężna: nagroda pieniężna naliczona przez Partnera za pośrednictwem „PoZnajomości”, w związku z nabyciem za pośrednictwem PoZnajomości określonych towarów lub usług u Partnerów, na podstawie pomyślnie zakończonej (zatwierdzonej) Transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości (wskazana kwota pieniężna lub procent wartości Transakcji) określonej i obowiązującej przy Transakcji danego Sklepu internetowego/Partnera.
 11. Nagroda: benefity inne niż Nagroda pieniężna (Cashback), przyznane przez Partnera za pośrednictwem „PoZnajomości”, dostępne za pośrednictwem Serwisu, w szczególności konkursy, vouchery, kody zniżkowe które obowiązują przy Transakcji danego Sklepu Internetowego. Forma i wysokość Nagrody może się zmienić w zależności od Sklepu Internetowego oraz ewentualnie od towaru lub usługi.
 12. Saldo: stan zgromadzonej Nagrody Pieniężnej (Cashback).
 13. Recenzja: Dyskusja, wyrażona opinia na temat Sklepu Internetowego.
 14. Regulamin:
  • określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, zasady przyznawania Cashback i innych Nagród przyznawanych przez Parterów za pośrednictwem „PoZnajomości”,
  • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszelkich ofert, Umów i Transakcji Partnerów zawieranych i znajdujących się na Stronie internetowej, chyba że zostało to pisemnie inaczej ustalone.
  • Cashback, Nagrody, ujęte na Stronie Internetowej, mogą zawierać dodatkowe informacje o warunkach korzystania. Dodatkowe warunki, są jasno określone w informacji danego Sklepu Internetowego na Stronie Internetowej.
  • Serwis jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Działalność Serwisu ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług u Partnerów za pośrednictwem Serwisu, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
 15. Strona Internetowa/ Serwis: poznajomosci.pl.

Artykuł 2 - Zasady działania Serwisu

 1. Serwis „PoZnajomości” dostępny na stronie internetowej: „www.poznajomosci.pl” za pośrednictwem, którego użytkownikom, udostępniony zostaje serwis internetowy umożliwiający otrzymywanie bonusu obrotowego w postaci nagrody pieniężnej (Cashback) i/lub Nagród za zakupy w ramach sprzedaży premiowej określonych towarów lub usług w sklepach internetowych Partnerów Programu. Użytkownik dokonując, za pośrednictwem Serwisu, zakupów towarów lub usług oferowanych przez Parterów na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie ma możliwość otrzymania Cashbacku lub innej Nagrody za te zakupy. „PoZnajomości” samodzielnie nie dokonuje sprzedaży jakichkolwiek towarów ani usług a jedynie pośredniczy i umożliwia dokonywanie zakupów przez Użytkowników w Sklepach internetowych Partnerów serwisu „PoZnajomości”.
 2. Cashback/Nagroda przyznawane są na następujących warunkach:
  1. Użytkownik dokonuje zakupów w jednym ze sklepów dostępnych w serwisie poznajomosci.pl i objętych programem partnerskim.
  2. Aby Cashback mógł zostać prawidłowo zarejestrowany w serwisie Użytkownik musi przejść do strony sklepu, w którym chce dokonać zakupów za pośrednictwem linku dostępnego na poznajomosci.pl (wymagane zalogowanie).
  3. Transakcja dokonana w sklepie zostaje zarejestrowana w serwisie poznajomosci.pl do dwóch dni roboczych. Na koncie użytkownika pojawi się informacja o transakcji i wysokości przysługującego zwrotu za zakupy (cashback) oraz statusie transakcji.
  4. Weryfikacja. Każda transakcja musi zostać zweryfikowana przez sklep, w którym dokonano transakcji. Prognozowany czas oczekiwania zależy od sklepu i rodzaju transakcji i znajduje się obok informacji o wysokości przyznanego zwrotu. Zwykle transakcje weryfikowane są po ok. 30 dniach.
  5. Jeżeli transakcja cashback zmieni status na "Zaakceptowano" - wartość doliczana jest do sumy Zysku na koncie (profilu) użytkownika. Jeżeli status zmieni się na "Odrzucono" tzn. że transakcja została przeprowadzona błędnie i cashback nie zostanie wypłacony.
  6. Użytkownik może wypłacić pieniądze zgromadzone w serwisie poznajomosci.pl i oznaczone jako Zyski jeżeli ich suma będzie większa bądź równa 50 zł.

Artykuł 3 - Rejestracja

 1. Aby skorzystać z Cashbacku i/lub Nagród ujętych na ”PoZnajomości”, należy najpierw zarejestrować się na Stronie Internetowej, zakładając Konto Użytkownika. W trakcie rejestracji, Użytkownik wprowadza login i hasło to Konta, aby następnie móc nim samodzielnie zarządzać.
 2. Rejestracja oraz korzystanie z ”PoZnajomości” są bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z prawdą.
 3. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ponadto (dotyczy też Użytkowników- Przedsiębiorców) zaakceptuje warunki Regulaminu i dokona rejestracji w Serwisie;
 4. Login oraz hasło, są osobistą własnością Użytkownika i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, chyba, że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub Regulaminów promocji Serwisu. Login i hasło nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej,
 5. Użytkownik może również założyć Konto w Serwisie „poznajomosci.pl” logując się za pośrednictwem Facebook’a.
 6. Użytkownik powinien zachować hasło w tajemnicy, jest bowiem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. ”PoZnajomości” nie odpowiada za nadużycia związane z udostępnieniem haseł przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany poinformować „poznajomosci.pl” o ewentualnych podejrzeniach w związku z użyciem jego hasła przez osoby niepowołane. ”PoZnajomości” ma w takich przypadkach prawo do podjęcia odpowiednich działań, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa Konta lub jego zablokowania.
 7. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Rejestracja oraz zarządzanie większej liczby Kont przez Użytkownika jest niedozwolone.
 8. Użytkownik zobowiązany jest informować Właściciela Serwisu o wszelkich zmianach w treści danych osobowych lub innych danych podanych podczas rejestracji do Serwisu. Można tego dokonać aktualizując swój profil lub wysyłając wiadomość na adres: kontakt@poznajomosci.pl.

Artykuł 4 - Warunki korzystania z serwisu i przyznawania Cashbacku lub Nagrody

 1. Użytkownik od momentu rejestracji w Serwisie (po aktywacji Konta) może zbierać Cashback oraz inne Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik akceptuje, że dokonywanie zakupu w celu zrealizowania transakcji musi odbyć się w jednej sesji zakupowej, co oznacza, że po zalogowaniu do Serwisu (do Konta) na Stronie Internetowej ”PoZnajomości”, Użytkownik znajduje sklep z interesującą go ofertą, dokonuje przekierowania na stronę sklepu, gdzie znajduje przedmiot zakupu, następnie od razu finalizuje zakup za pomocą wybranej metody płatności i formy dostawy, przed wygaśnięciem sesji zakupowej i odświeżeniu się przeglądarki. Użytkownik jest w pełni świadomy, że dokonanie zakupu z przerwaniem sesji zakupowej może skutkować niedojściem transakcji Cashback do skutku a Cashback i/lub Nagroda nie zostaną naliczone na jego Koncie za co Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Cashback i/ lub Nagroda naliczane są tylko za płatność dokonaną pieniędzmi rozumianymi, jako gotówka/pieniądze w formie elektronicznej (za pomocą konta bankowego, lub karty płatniczej). Cashback i/ lub Nagroda nie nalicza się od płatności, które zostały zrealizowane za pomocą punktów w tym punktów lojalnościowych lub kuponów, chyba że Partner przewidział taką możliwość w sposób jednoznaczny w opisie swojej oferty.
 4. Cashbacki/lub Nagrody są oferowane przez Sklep Internetowy za pośrednictwem ”PoZnajomości”. Po zaakceptowanej Transakcji Użytkownik otrzymuje Nagrodę pieniężną tj. kwotę pieniężna lub inną Nagrodę za pośrednictwem ”PoZnajomości”, udostępniony na Koncie Użytkownika.
 5. Cashback i/lub Nagroda nie pojawia się w procesie złożenia zamówienia dokonywanego bezpośrednio w Sklepie Internetowym a nie za pośrednictwem „PoZnajomości.
 6. Po zrealizowaniu zakupów, Sklep Internetowy weryfikuje Transakcje i po określonym czasie wypłaca Cashback lub przyznaje Nagrodę w wysokości odpowiadającej procentowi od Transakcji lub konkretnej kwocie – wartości procentowe lub kwoty podane są przy opisie sklepu. Mogą się one różnić w zależności od aktualnie prowadzonych akcji promocyjnych i być uzależnione od kategorii lub rodzaju produktu oferowanego w danym sklepie internetowym. Szacunkowy czas oczekiwania na wypłatę jest zdefiniowany na podstronie danego Sklepu Internetowego w serwisie poznajomosci.pl. „PoZnajomości” przekazuje środki przyznane przez Partnera na konto Użytkownika na stronie poznajomosci.pl jako zwrot od wykonanych zakupów (Cashback) lub przyznaje Nagrodę. Lista transakcji jest dostępna dla użytkownika po zalogowaniu do Panelu Klienta w zakładce „Cashback”.
 7. Wszelką odpowiedzialność wobec Użytkownika za jakość towarów lub usług nabytych z uwzględnieniem Cashbacku i/lub Nagrody ponosi Sklep Internetowy, na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem. Partner rozpatruje reklamacje Użytkowników w tym zakresie na podstawie obowiązującego u Partnera Regulaminu.
 8. Aby uzyskać Cashback i/lub Nagrodę, Użytkownik musi odwiedzić Sklep Internetowy, poprzez link ujęty na stronie www.poznajomosci.pl. Użytkownik nie otrzyma Cashbacku lub Nagrody, w przypadku wejścia do Sklepu Internetowego bezpośrednio z wyszukiwarki internetowej lub w inny sposób. Użytkownik powinien również być zalogowany na www.poznajomosci.pl aby otrzymać Cashback i/lub Nagrodę.
 9. Podczas dokonywania transakcji Użytkownik nie powinien zamykać wyszukiwarki ani nie odwiedzać w tym samym czasie innych stron internetowych bądź przyczynić się do innych zakłóceń. Cashback i/lub Nagroda może wtedy nie zostać przyznany Użytkownikowi.
 10. Użytkownik nie powinien samodzielnie wyłączać plików cookies. Wyłączenie plików cookies, może mieć wpływ na niewłaściwą rejestrację transakcji w Sklepie Internetowym. W tym wypadku Cashback i/lub Nagroda może nie zostać przyznany Użytkownikowi.
 11. Jeżeli zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zostaną anulowane lub zwrócone przez Użytkownika, Cashback i/lub Nagroda zostanie również anulowany ( w tym przypadku status Transakcji zmieni się na " Odrzucono"). Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone zarówno przed jak i po wypłacie Cashbacku i/lub Nagrody.
 12. Cashback i/lub Nagroda zostanie przydzielony dopiero po wysłaniu przez Partnera do „PoZnajomości” potwierdzenia o pomyślnym dokonaniu transakcji przez Użytkownika w Sklepie Internetowym (Raport z transakcji).
 13. „PoZnajomości” nie ma żadnego wpływu na pozytywne zatwierdzenie transakcji przez Sklep Internetowy.
 14. „PoZnajomości” wychodzi z założenia, iż Raport z transakcji zawiera poprawne dane i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnych danych w stosunku do Użytkownika. Użytkownik powinien zadbać o wystarczający dowód i poinformować „PoZnajomości” jeżeli raport Sklepu Internetowego jest nieprawidłowy.
 15. „Poznajomosci.pl” nie gwarantuje, że Użytkownik otrzyma Cashback i/lub Nagrody w połączeniu z innymi akcjami promocyjnymi (np. akcja promocyjna od samego Sklepu Internetowego/Partnera). W sytuacji kolizji dwóch lub więcej Nagród lub Cashbacków, o dopuszczalności zastosowania więcej niż jednego z nich, decydują zasady określone przez Partnera w Regulaminie bądź Regulaminie promocji.
 16. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie działać na szkodę „poznajomosci.pl”. Użytkownik nie może prowadzić czynności, szkodzących innym Użytkownikom lub Sklepom Internetowym. W takim przypadku „poznajomosci.pl” jest upoważniony do usunięcia Konta Użytkownika.
 17. Przez działanie na szkodę „poznajomosci.pl”, o którym mowa w pkt. 16 powyżej rozumie się m.in. umyślne działanie Użytkownika na szkodę „PoZnajomości” np. przez wprowadzanie do Serwisu złośliwego oprogramowania komputerowego.
 18. „Poznajomosci.pl” może usunąć Konto Użytkownika oraz anulować Cashback i/lub Nagrodę, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie z oszustwa lub nadużycia.
 19. Właściciel serwisu jest uprawniony do anulowania Cashbacku i/lub Nagrody przyznanych Użytkownikowi także w przypadku dokonania transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, Użytkownik nie jest uprawniony do wypłaty lub realizacji Cashbacku lub Nagrody.
 20. Użytkownik będzie przestrzegał norm wystosowanych przez „poznajomosci.pl” w szczególności niniejszego Regulaminu.
 21. „Poznajomosci.pl” nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w cenach podanych przez Sklepy Internetowe.
 22. Cashback i/lub Nagroda dotyczy tylko transakcji, które są całkowicie dokonane przez internet, zniżki nie dotyczą sprzedaży telefonicznych lub zakupów dokonanych w sklepach fizycznych. Nawet jeżeli Transakcja internetowa na „poznajomosci.pl” została rozpoczęta, ale jej zakończenie nastąpi telefonicznie lub w inny sposób, Cachback i/lub Nagroda nie zostanie przyznany.

Artykuł 5 - Wypłata uzbieranego Salda

 1. „PoZnajomości” może wypłacić uzbierane na Saldzie kwoty Cashback Użytkownikowi po spełnieniu następujących warunków:
  1. Całkowita kwota zaakceptowanego Salda wynosi przynajmniej 50 zł;
  2. Użytkownik złożył wniosek o wypłatę Salda;
  3. Użytkownik podał poprawne dane osobowe i bankowe;
  4. Użytkownik akceptuje Regulamin serwisu.
 2. Wypłata uzbieranego Salda Cashback nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – z wyjątkiem konieczności dopełnienia obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (o których między innymi mowa w artykule 9).
 3. Jednorazowa wypłata uzbieranej na Saldzie kwoty Cashback może nastąpić w całości lub części, nie może być jednak mniejsza niż 50 zł i większa niż 200 zł.
 4. Uzbierane na Saldzie kwoty Cashback pozostają ważne przez 24 miesiące. Po zakończeniu tego terminu, punkty Cashback zostaną unieważnione a Saldo wyzerowane.
 5. Odpowiedzialność za podanie poprawnych danych osobowych oraz bankowych leży w kwestii Użytkownika. „Poznajomosci.pl” nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych osobowych lub bankowych oraz za szkody tym spowodowane.
 6. Uzbierane na Saldzie kwoty Cashback nie mogą zostać przekazane innemu Użytkownikowi lub na inne Konto ani przeniesione w jakikolwiek inny sposób.
 7. Cashback może zostać wypłacony wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w Polsce.

Artykuł 6 - Czas trwania i zakończenie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie może nastąpić bez podania uzasadnienia.
 3. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Konta przez dwa lata lub dłużej, Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia Konta. Pozostałe na Saldzie konta użytkownika kwoty cashback zostaną tym samym utracone.

Artykuł 7 - Odpowiedzialność

 1. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za Sklepy Internetowe oraz zawarte w nich informacje oraz oferowane przez nie towary i usługi oraz ich dostępność.
 2. Dostawa oraz gwarancja zakupionych w Sklepach Internetowych towarów za pośrednictwem „PoZnajomości”, są w całości obsługiwane przez Sklep Internetowy. „PoZnajomości” nie ponosi odpowiedzialności za dostawy towarów i usług, w tym ich terminowość oraz zgodność z opisem.
 3. W przypadku zakupu przez Użytkownika towarów lub usług z oferty Partnera, za pośrednictwem „PoZnajomości” Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem/Sklepem Internetowym, w związku z czym odpowiedzialność za wydanie towarów lub wykonanie usług oferowanych przez Partnera/ Sklep Internetowy i ich zgodność z umową ponosi Partner/ Sklep Internetowy. Partner / Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje Użytkowników w tym zakresie.
 4. Użytkownik akceptuje, że „PoZnajmości” działa na zasadzie pośrednika pomiędzy Partnerem, a Użytkownikiem świadcząc usługę mającą na celu uzyskania dodatkowych Profitów w postaci Cashback i/lub Nagrody dla Użytkownika. Użytkownik dokonując zakupu również akceptuje, że Cashback i/lub Nagrody nie są gwarantowane oraz, że Partner może odrzucić Transakcję jeśli uzna ją za niepoprawnie zrealizowaną. Serwis nie jest odpowiedzialny za nieprzyznanie Cashback i/lub Nagrody dla Użytkownika jeżeli ten nie postępował zgodnie z Regulaminem lub instrukcją Partnera i nie zaakceptował Transakcji.

Artykuł 8 - Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zakupy@poznajomosci.pl;
  2. listownie pod adres korespondencyjny Serwisu, tj. ul. Dunikowskiego 10, Gliwice /44-100/.
    Reklamacja powinna obejmować:
   1. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego reklamację;
   2. adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji do Serwisu;
   3. adres zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego;
   4. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
   5. wskazanie żądań składającego reklamację.
 2. Serwis po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt. 1 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 9 – Skutki przyznania Cashback w podatku dochodowym

 1. Jeżeli suma przyznanego na rzecz Użytkownika Cashbacku w ramach prowadzonej za pośrednictwem Serwisu sprzedaży premiowej, za rok podatkowy wyniesie więcej niż 2000 zł, Serwis jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej jako: updof] pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od całości przychodów uzyskanych przez Użytkownika z tytułu przyznania Cashbacku. W takim przypadku Serwis wpłaca pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Ponadto, do końca stycznia następnego roku podatkowego Serwis jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych złoży do właściwego organu podatkowego deklarację roczną PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Kwota przyznanego na rzecz Użytkownika- Przedsiębiorcy Cashbacku uczestniczącego w prowadzonej za pośrednictwem Serwisu sprzedaży premiowej stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w uopdof (oraz odpowiednio w stosunku do osób prawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej jako: updop]). Stąd w sytuacji, gdy Użytkownik- Przedsiębiorca bierze, za pośrednictwem Serwisu, udział w sprzedaży premiowej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinien wartość Cashbacku (nagrody pieniężnej) kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W konsekwencji dochód z tytułu tej wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Artykuł 10 - Działania siły wyższej

„PoZnajomości” nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaistnienia siły wyższej, pod którym to pojęciem rozumie się m.in. rozruchy w państwie, wojnę, korki, strajki, blokady, braki dostawy, pożar, powódź, ograniczenia importu i eksportu.

Artykuł 11- Własność intelektualna

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Właściciela Serwisu, Użytkownik nie może upubliczniać informacji, które są zawarte w Serwisie bez zgody Właściciela Serwisu.
 2. Żaden z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Właściciela Serwisu lub innego podmiotu praw autorskich.
 3. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika osobom trzecim w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.
 4. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronach Serwisu są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Serwis, Partnerzy lub inne uprawnione podmioty. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej bez zgody uprawnionego podmiotu jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu lub co innego zastrzeżono w Serwisie.
 5. Serwis dostarcza informację i dostępne Usługi w Serwisie tylko i wyłącznie na użytek własny Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie ma prawa używać bądź przenosić informacji dostępnych na tej stronie w sposób inny niż na własny prywatny użytek.

Artykuł 12 - Polityka prywatności

Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik zaświadcza również zapoznanie się z Polityką Prywatności, udostępnioną Użytkownikowi na Stronie Internetowej pod adresem https://poznajomosci.pl/page.php?id=7.

Artykuł 13 - Zmiany w Regulaminie

 1. Serwis jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w punkcie 2. poniżej.
 2. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji funkcjonalności Serwisu, modyfikacji procesów obsługi klienta, zmiany wartości Cashback/Nagrody, dostępnych opcji dla Użytkowników Serwisu, zmiany nazwy Serwisu, dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty Serwisu, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Serwis. Serwis, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres Użytkownika podany podczas rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, a tym samym uczestnictwa w Serwisie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie przez Uczestnika Regulaminu Serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Serwisie i wiąże się dla Serwisu z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika z bazy Uczestników Serwisu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Użytkownika zmienionego Regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Właściciela Serwisu w zmienionym Regulaminie.

Artykuł 14 - Postanowienia końcowe i zakres zastosowania Regulaminu

 1. Umowa podlega pod Polskie Prawo.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność całego Regulaminu. „Poznajomosci.pl” będzie w tym przypadku zestawiać nowe przepisy, które w miarę możliwości zachowają pierwotny kształt Umowy.
 3. Pod terminem " pisemnie" niniejszy Regulamin bierze również pod uwagę wiadomości e-mail przesłane z podanego podczas rejestracji adresu e-mail.
 4. W komunikacji drogą elektroniczną z „poznajomosci.pl”, stosuje otrzymaną lub zapisaną wersję tej wiadomości jako autentyczną wersję, w tym podsumowanie Salda na koncie, chyba że Użytkownik może wykazać, że ta wersja nie jest autentyczna.
 5. Jeżeli po przeczytaniu niniejszego Regulaminu, mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi, prosimy o kontakt z nami.

Niniejszy Regulamin został po raz ostatni dopasowany dnia 26.10.2018 r.

Puść oczko w stronę promocji

Kupuj. Polecaj. Zarabiaj.

Dostępność
Zakupy w niższej cenie
bez czekania na promocję
Dodatkowe rabaty
Bonus 10 zł na start
Premia za polecenie znajomym
Dodatkowa prowizja
od zakupów Twoich znajomych
POBIERZ WTYCZKĘ POZNAJOMOŚCI
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji